top of page

Kinderlove

Client:

Biên tập viên chuẩn SEO

Year:

2022

Biên tập chuẩn SEO bài viết có sẵn.

Lên ý tưởng nội dung và viết bài chuẩn SEO.

Lên ý tưởng nội dung và viết nội dung giá trị cho Group Giáo dục sớm cho bé thông minh trên Facebook.

Thực hiện các bài viết và báo cáo.

Dự án tôi cộng tác cùng kéo dài 6 tháng, từ tháng 10 năm 2022 đến hết tháng 4 năm 2023.

bottom of page